Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Follingbo: Kyrkogården 1:13 Prästgård (Byggnadsminne)

Follingbo prästgård består av bostadshus, två flygelbyggnader och fyra komplementbyggnader.

Bostadshuset är byggt i kalksten under ett tak med enkupigt tegel.

1700-tal och renoveringar

Husets äldsta delar är från tidigt 1700-tal. Byggnaden fick nuvarande volym och proportioner vid slutet av 1700-talet. Huset bär spår från exteriöra och interiöra renoveringar under 1960-1990-talen.

Holmbergsflygeln

Den ena flygelbyggnaden, den så kallade Holmbergsflygeln, flyttades under Jakob Holmbergs tid som kyrkoherde, 1822-1878, till prästgårdsmiljön från grannsocknen Akebäck. Flygeln var privat bostad åt präster ända in på 1900-talet.

Den är byggd i skiftesverksteknik med tre olika fasadbeklädnader.

Södra delen är klädd med liggande träpanel mellan stolpar och väggband. Norra delens långsidor och nedre gavelpartiet har en spritputsad revetering mellan stolpar och väggband. Norra gavelröstet har liksom hela södra gaveln stående pärlspontsbeklädnad.

Taket

Det brutna taket har enkupigt tegel över ett underliggande spåntak. Byggnaden har kvar sin ursprungliga planlösning.

Nordväst om huvudbyggnaden finns en flygel med före detta drängstuga och pannrum samt, norr därom, ett magasin med avträde


KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-2146-01