Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornfynd Eskelhem

Övide 1:48 med flera

Ett område med omfattande lämningar  av  fossila  åkersystem,   sannolikt   från  övergångstid mellan brons och järnålder.

Här finns också överlagrade  av  husgrunder och  hägnader  från efterföljande  tidsperiod.

I söder finns även ett större gravfält och en stenåldersboplats .