Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre kyrka

Kyrkans läge på randen av en platå gör att dess västra gavel reser sig högt över slätten.

 

Kyrkan är uppförd av kalksten, som i långhuset delvis lämnats bart för att blotta partier av välhuggna reliefprydda kvaderstenar.

Exteriör

Kyrkan består av rakslutet kor med sakristia i norr, långhus och ett litet murat torn över långhusets västra del. Från en äldre romansk murad kyrka från 1100-talets senare del återstår nedre delen av tornet, varav i dag endast västfasaden är synlig i exteriören.

Ombyggnad i etapper

Den nuvarande kyrkan uppfördes i etapper. Först koret och sakristian vid 1200-talets mitt, omkring 1300 följt av långhuset, som ursprungligen hade en liten bönekammare i vinkeln mellan långhuset och tornet i sydväst.

Vid 1300-talets mitt byggdes västpartiet om. Samtidigt byggdes tornet på till nuvarande höjd.

Interiör

Kyrkan har en ingång i norr och två i söder, i långhuset och koret. På väggarna interiört finns kalkmålningar från 1400-talet.

Kyrkans märkliga krucifix är från omkring 1200-talet.

1900-talet

En värmekammare byggdes till i nordost 1915.

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.