Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekeby kyrka

Ekeby kyrka ligger på slätten tillsammans med ett par gårdar invid en större vägkorsning.

I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en stiglucka som sannolikt är medeltida men senare ombyggd.

Exteriör

Kyrkan är uppförd av kalksten och består av ett rakslutet kor, långhus, ett smalt, högt torn i väster samt sakristia på korets norra mur. Ingångar finns på korets och långhusets sydsidor samt på tornets västra sida.

Den äldsta kyrkan

Den nuvarande enhetliga kyrkan är inte den första på platsen. Tornets nedre del har tillhört en romansk murad kyrka från 1100-talet. Denna revs så när som på tornet vid 1200-talets slut och ersattes av det nuvarande koret och långhuset.

1300-talet

Samtidigt eller möjligen i början av 1300-talet byggdes tornet om till nuvarande höjd. Det försågs då också med murade gavlar i varje väderstreck, genombrutna av ljudgluggar i två våningar med kolonnetter och masverk, och en spetsig tornspira. Sakristian uppfördes 1923-25.

Färgrik interiör

Kyrkans interiör är en av de färgrikaste på Gotland. Rummet präglas av en väldig rymd.

Det nästan kvadratiska koret täcks av ett murat valv och långhuset av två som spänner mellan yttermurarna. Koret och långhuset har nästan samma höjd och den vida triumfbågen snarare håller samman rummen än skiljer dem åt.

På väggarna finns både medeltida och eftermedeltida kalkmålningar.

Triumfkrucifix

Kyrkans märkligaste medeltida inventarier är triumfkrucifixet från 1100-talets slut och dopfunten med svårtolkade scener i relief.

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.