Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem kyrka

Dalhems kyrka är en av de största och märkligaste på Gotland.

Dalhems kyrka ligger i en bördig jordbruksbygd över vilken det höga kyrktornet är synligt vida kring. Den mäktiga och påkostade kyrkan antyder socknens ekonomiska ställning under äldre tid.

Kyrkobyggnaden

Kyrkan består av ett rakslutet kor, långhus, västtorn och sakristia vid korets norra sida. Kyrkan har portaler på långhusets södra och norra sidor, på korets södra sida och på tornets västra sida. Tornportalen fungerar som huvudingång.

Kyrkan är uppförd av tuktad kalksten och är oputsad så att murverket står bart. På taket ligger skiffer.

Koret uppfördes först, under 1200-talets förra hälft. Strax därpå uppfördes långhuset och sakristian. Tornet stod fullt färdigt vid 1300-talets mitt. I öster finns tre i grupp ställda fönster.

Tornet

Tornet är den arkitektoniskt rikaste byggnadskroppen. Det vidgar sig nedåt med pulpettak över arkadgallerier i norr, söder och väster. Den övre delen är genombruten av ljudgluggar i tre våningar med kolonnetter och masverk. Tornspiran bärs av murade gavelkrön i alla väderstreck. Tornets hörn markeras av småtorn, fialer, med skulpterade vattenkastare.

Interiör

Kyrkans interiör är liksom exteriören en av de ståtligaste och mest imponerande på Gotland. Den präglas av en välavvägd medeltida arkitektur, inredning från 1600-talet.
Väggar och valv täcks av kalkmålningar från 1300-talet och från 1899-1904.

Koret

Koret har ett fönster i norr vilket är mycket ovanligt. Ett stort spetsbågigt fönster med masverk finns i tornets västfasad. I korfönstren finns sex rutor från 1200-talets andra fjärdedel.

I koret finns ett väggskåp med skulpterad omfattning i murad kalksten från 1100-talet och en korbänk från 1300-talet som förändrats på 1600-talet och 1899-1904.
 

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.