Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl kyrka

Bäl kyrka ligger tillsammans med ett par gårdar i den västra delen av socknen. Kyrkogården har stigluckor i söder och öster. Byggnaden i nordost uppfördes som sockenmagasin.

Kyrkobyggnaden av putsad kalksten består av ett rakslutet kor med vidbyggd sakristia på norra sidan, ett något större långhus och ett västtorn. Tornets övre del är smalare än långhuset medan den nedre delen omsluts av långhusmurarna i söder och norr. Tornmurarna når inte över långhusets taknock och tornspiran av trä har därför ljudgluggar, innanför vilka klockvåningen befinner sig.

Huvudingång

Huvudingången är placerad på långhusets södra sida. Ingångar finns även på korets södra och långhusets norra sida.

Interiör

Det nuvarande koret uppfördes under 1200-talets förra hälft invid en äldre stenkyrka, varav murpartier ingår i triumfbågsmuren. Under 1200-talets senare hälft uppfördes nuvarande långhus och torn. Sannolikt fanns planer på att tornet senare skulle höjas och förses med sidogallerier i söder och norr.

Kyrkans portaler och fönsteröppningar är alla från byggnadstiden. Långhusets gotiska sydportal har en rik ornamental dekor och kröns av ett gavelfält.

I det inre täcks koret och ringkammaren av vardera ett murat valv, långhuset av två.

Altartavlan målades av Johan Bartsch 1664. Det stora triumfkrucifixet härrör från 1200-talets senare del.

Sakristian uppfördes 1945.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.