Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Bäl

Bebyggelsen vid kyrkan domineras av gården Gutes stora manbyggning. 

Intill kyrkan står den lilla sockenstugan från 1700-talet, en enkelstuga byggd av sten med flistak.

Bäl kyrka och kyrkby ingår i Hejnumbygdens riksintresseområde för kultuminnesvården.

Kyrkbyn, har ett högt kulturhistoriskt värde och omfattar ett område som begränsas av linjen utefter den nya vägsträckningen samt de gamla gårdarna Sudergårde, Stenstugu och Gute.

Kyrkan och gården Gute har under lång tid bildat den centrala bebyggelsen i Bäl.

Sedan 1700-talet har ny bebyggelse adderats utefter den gamla vägsträckningen som dragits på, ur jordbrukssynpunkt, mindre värdefull mark vilket förklarar den markanta böjen i sträckningen.

Landsvägen - den nya vägen

Under 1900-talet rätades landsvägen ut, med ny vägdragning. Redan då var sträckan utefter vägkröken bebyggd och därefter har en förtätning med nya bostadshus skett.

Längs den nya vägen har ingen bebyggelse uppförts. den som passerar upplever inte  kyrkbyn i Bäl som det centrum den utgör efter den gamla vägsträckningen.

Den nya vägen har därmed avskurit markerna norr om vägen från dess ursprungliga centrum –kyrkbyn.

För kyrkbyns karaktär har detta förhållande dock mindre betydelse och kan ses som en förutsättning för dess förtätade men lantliga och ålderdomliga miljö.