Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Gannarve 2:13 (Byggnadsminne)

Gannarve är en del av en förtätad bebyggelsemiljö bestående av fyra bevarade gårdsparter uppförda under 1700-talets slut och under 1800-talet, var och en med likartat bebyggelsemönster.

Gannarve är en typisk norr-gotländsk gård, vackert belägen längs vägen söder om kyrkan på en smal åsrygg mellan odlingsbar jord i väst och hällmarksskog i öst.

Byggnaderna är utmärkta representanter för nordgotländsk byggnadsstil och manbyggnaderna dessutom för socknens speciella stil, varav den norra i stort oförändrade, hyser särskild skönhet.

Norra parten

Norra partens höga och smala manbyggnad, en parstuga i sten under tegeltak i en och en halv plan, uppfördes under 1800-talets första hälft, men sannolikt ingår även äldre delar.

Byggnaden har dubbla pulpetfrontespisar i för bygden typiskt utförande. Flygeln är uppförd i sten med slevad puts och försedd med spåntak.

Södra manbyggnaden

Södra manbyggnaden har samma utförande som den norra, men är lägre och bredare. Den uppfördes troligen först som enkelstuga vid 1700-talets slut.

Moderniseringar under 1960-talet har medfört detaljförändringar från ursprunget. Norra flygeln ser ut som en liten parstuga i sten under tegeltak.

Den innehöll tidigare drängkammare och brygghus, är numera gäststuga. Södra flygeln i sten har två våningar med källare/pannrum nere och magasin uppe.

Ekonomibyggnader och trädgårdar

Båda gårdsparternas ekonomibyggnader är uppförda med vissa nygotisk inslag i sten under pannplåt, f.d. spåntak på 1870- och 80-talen. Trädgårdarna innehåller klappade askar och lönnar, fruktträd och en del äldre perent växtmaterial.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12. Dnr 221-203-99