Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väskinde: Stora Bläsungs 1:142 och 1:24 Brucebo

1899 inköpte konstnärerna Caroline Benedicks Bruce och William Blair Bruce delar av fastigheterna Stora Bläsnungs och Lilla Hästnäs.

Placering i tallskogen på sluttningen ned mot havet. På fastigheten låg ett mindre hus som makarna lät bygga om och till. Som arkitekt och byggherre fungerade konstnärerna själva.

Arbetet avstannade vid William Blair Bruce död 1906. Därefter vidtogs sedan endast små förändringar för att definitivt avstanna vid Caroline Benedicks Bruces död 1935.

Konstnärerna Bruce

Brucebo hör på samma sätt som Zorngården i Mora och Carl Larssongården i Sundborn till den kategori av byggnader vilka konstnärer ritade och uppförde åt sig själva.

Konstnärerna Bruce är i Kanada väl kända men har en rätt undanskymd plats i den svenska konsthistorien.

Det gotländska ljuset

Brucebo representerar intresset för det gotländska ljuset i konsten vid sekelskiftet 1900.

Huvudbyggnaden består av äldre torpstuga sannolikt från 1800-talets mitt som 1900-06 byggdes till med bland annat en stor ateljé och en veranda. Då konstnärerna själva utformade byggnadsdetaljerna fick dessa drag av den amerikanska samtida arkitekturen, med rika snickerier och en mängd olika fönsterformat.

Fastighetens övriga bebyggelse utgörs av paviljongen, skogsateljén, vaktmästarbostaden, en strandatejé, stall med lider samt en välvd iskällare i kalksten. Samtliga tillkomna under samma period som huvudbyggnadens tillbyggnader.

Vaktmästarbostaden

Vaktmästarbostaden skiljer sig från de övriga genom att den uppfördes i korsvirke och dess förebild var Burmeisterska huset i Visby, från slutet av 1500-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-02-11. Dnr 221-2383-95