Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs kyrka

Kyrkan i Burs är belägen mellan f.d. skolan i öster och prästgården i väster.

Vid kyrkogårdsmurens norra del står en magasinsbyggnad från 1807. Den är uppförd av putsad kalksten och består av ett stort rakslutet kor med trefönstergrupp i öster, ett lägre, men bredare, långhus och ett torn med utskjutande sidogallerier i väster samt en sakristia på korets norra sida.

Tornet

Tornet har upptill murade gavlar med ljudgluggar åt fyra sidor, på vilka vilar en spetsig tornspira. Ingångar finns till långhuset från norr och söder, till tornet från väster och till koret från söder.

Långhuset

Långhuset är kyrkans äldsta del, uppfört vid 1200-talets förra hälft, till detta uppfördes tornet vid 1200-talets mitt. Under 1300-talets förra hälft uppfördes det stora gotiska koret som en inledande etapp i uppförandet av en ny kyrka varvid långhuset förlängdes provisoriskt åt öster. Sakristian uppfördes sannolikt under senmedeltiden.

Kyrkans ingångar har perspektiviska portaler. Alla är romanska utom korportalen, som är kyrkans största portal men ändå inte huvudingång. Den är försedd med rik figural utsmyckning i både hög och låg relief från korets byggnadstid. Invändigt täcks koret och ringkammaren av valv, medan långhuset har ett tredingstak av trä.

I korfönstren finns glasmålningar. I östfönstren tre rutor från korets byggnadstid, i södra fönstret två rutor från 1600-talet.

Inredning

Söder om altaret står en märklig väggfast korbänk i kalksten med reliefprydda gavlar från korets byggnadstid.

Altarskåpet är från 1400-talets förra hälft, i övrigt härrör den färgrika inredningen från 1700-talet.

Den ståtliga predikstolen tillverkades av Johan Dunderhake 1756. På bänkdörrarna och infällda i långhustaket finns figurmålningar från 1706.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.