Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Burs

Bandlundevikens vikingatida boplats och båthus

Vid Bandlundeviken i Burs socken finns mycket omfattande lämningar från yngre järn­ålder/medeltid. Vid den forna stranden på en udde ut i Öster­sjön, ligger ett sannolikt vikingatida båthus (Snäckhus).

I anslutning till denna husgrund finns flera andra husgrunder bland annat ett par små, närmast kvadratiska anläggningar med eld­stad i ena hörnet.

l höjd med 2-meters nivån över havet före­kommer ett stort antal sliprännor och slipytor i block. Boplatslämningarna utgörs framför allt av husgrunder, odlings­terrasser, stensträngar och en brya (Stavers brya).

För några år sedan påträffades i anslutning till bryan en vikingatida silverskatt. Denna torde ha varit nedlagd i ett hus, vilket framgick av den arkeologiska efterundersökningen.

Fyndet av silverskatten knyter på ett intressant sätt an till den sä­gen som finns om den store Stavers skatt.

Sammantaget utgör fornlämningskomplexet en av öns värdeful­laste kulturhistoriska miljöer.