Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Bro

Bro Stainkalm

I anslutning till röset Bro stainkalm finns ett område med ett flertal gravar från sannolikt bronsålder. Förutom rosen finns här också skepps­ sättningar, resta stenar och stensättningar med kraftiga kistor i centrum. Fornlämningarna är belägna på hällmark som mot väster och norr övergår i moränlera.

Av mycket stort intresse i sammanhanget är förekomsten av fossila (ödelagda) åkrar norr om gravområdet.

Åkersystemet utgörs av närmast stenfria åkerytor omgivna av åkerbegräns­ningar i form av stenvallar.

Detta åkersystem är av en typ som i ett flertal fall har påträffats i bronsåldersmiljöer (rösen, skeppssättningar etc) och sannolikt tillhör odlingsmarken i dessa fall den bebyggelseenhet som avsatt gravarna.

Gravarna och gravfälten i Bro är belägna i ett öppet och lätt-tillgängligt hällmarksområde. Åkersystemet finns huvudsakligen inom en tät barrskog med ringa undervegetation vilket gör att de är väl framträdande i terrängen.

Järnåldersgård

Norr om kyrkogården finns lämningar efter en äldre järnåldersgård beståen­de av husgrunder, åkersystem, stensträngar och enstaka gravar.

Järnåldersby

En gårdsmiljön bestående av fyra husgrunder och ett relativt intakt inägo-område ligger öster om Laubäckar.

Medeltida kalkstensbrott

Syd väst om Bro kyrka finns vad som troligen är ett medeltida kalkbrott. Inom ett ca 100 x 600 m stort område finns upphuggna block i varierande storlek.

Som regel är de 1,0 x 0,5 m till 1,5 x 1,0 m stora. Troligen utgör stenen råmaterial till hus- eller kyrkobyggnation.

Gårdsport och prästgårdsruin

l anslutning till Bro kyrka finns lämningarna av den medeltida prästgården. Här finns dessutom en välbevarad medeltida gårds­ port, l anslutning till kyrkan finns också en offerkälla.