Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge kyrka

Boge kyrka ligger tillsammans med ett par gårdar på slätten invid Bogevik, nära Slite samhälle.

Kyrkan är uppförd av putsad kalksten och består av ett rakslutet avlångt kor med brant takfall, ett kvadratiskt långhus, vars flacka takfall nätt och jämt når över korets taknock, samt ett slutet torn i väster. Tornspiran inrymmer även klockvåningen som öppnar sig med ljudgluggar skyddade av ett skärmtak. En kraftig strävpelare stöttar långhusets sydvästra hörn.

Exteriör

Sydfasaden har två ingångar, en långhusportal med krönande gavelfält, vilken utgör huvudingång, och en korportal. En nu igensatt portal har funnits på långhusets norra sida.

Interiör

En sakristia är vidbyggd invid korets norra sida. I det inre täcks koret av ett valv, långhuset av fyra valv kring en mittkolonn och ringkammaren av ett valv. Sakristian har tunnvalv.

Koret och sakristian uppfördes vid 1200-talets invid ett äldre långhus, vars gavel delvis har bevarats i den nuvarande triumfbågsväggen. Koret har en ursprunglig trefönstergrupp i öster. Sakristian har en gavel som delvis bevarats i den nuvarande triumfbågsväggen.

Tornet rasade

Vid 1200-talets senare del uppfördes långhuset intill den äldre kyrkans västtorn. Detta torn rasade 1858 och rev med sig långhusvalven. Strax därefter murades strävpelaren upp.

Ett nytt torn i det gamlas ställe började uppföras från grunden 1867 och stod helt färdigt 1892. 1925 rekonstruerades långhusvalven och mittkolonnen. Den stora sydportalen med naturalistisk växtdekor tillfogades vid mitten av 1300-talet.

Inredning

Inredningen härrör i sin helhet från 1700-talet. De medeltida kalkmålningarna utgörs av en ursprunglig ornamental dekor i koret och figurativa målningar från 1400-talet i långhuset. Genom den vida triumfbågen bildar det breda koret och det kvadratiska långhuset ett sammanhängande kyrkorum.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.