Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Ardre

Fornborg: Kaupungs slott

Fornborgen är belägen på en klint i skogsmark. Anläggningens stor­lek är cirka 100x80 meter och är i söder och väster begränsad av vallar, upp till sex m breda och två m höga. I norr och öster av­gränsas anläggningen av naturlig klintkant. I anslutning tillfornborgen finns två mindre gravar.

Ardre Ekese 1:18 Ardre ödekyrka. "Gunnfjauns kapell"

Medeltida marknadsplats. Enligt sägnen skall byggnaden ha upp­ förts till minne av den gotländske hövdingen Hafders son Gunnfjaun. Anläggningen anses dock ha byggts som gudstjänstlokal vid den medeltida marknadsplats som sannolikt funnits vid Kopungsklint (Kaupungs) öster om ruinen.

Byggnaden uppfördes sannolikt under 1300-talet men det är ovisst om den någonsin fullbordades. Av den medeltida marknadsplatsen, som antyds av namnet Kaupa (=köpa) finns inga spår, men den antas som ovan sagts ha le­gat öster om kyrkan.

Folhammar Järnåldersbosättning

Från Ardre ödekyrka går en gammal väg till Folhammar. Vägen kallas i det äldre kart­materialet för Fohlväg. Ungefär mitt emellan Ardre ödekyrka och Folhammar fanns under 1600-talet ett mindre område med åker och äng i ett i övrigt helt utmarksbetonat landskap. Namnen på de olika markområdena är Fohlåker, Fohläng och Fohlskog.

l anslutning till detta inägoområde finns husgrunder från äldre järnålder, stensträngar, en fägata, gravfält och enstaka gravar. Sammantaget hyser området sannolikt lämningarna av en från äldre järnålder till medeltid kontinuerligt brukad gård med namnet Fohl (e).