Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hogrän: Vismaränge-Langfänskog 1:2 Skola

Fastigheten är belägen omedelbart söder om Hogräns kyrka och skolgården gränsar i norr till kyrkogården. Skola har funnits i Hogrän sedan mitten av 1800-talet.

Den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd i början av 1900-talet. Den ligger i den norra hälften av skoltomten med en grusplan framför.

Skolbyggnaden är en 1½-plans byggnad i sten med en hög sockel och en central liggande entré. På var sida om entrén finns tre fönster. Från gården leder en ståtlig vinklad stentrapptrappa upp till en farstu med finskuren snickarglädje.

Renoveringar

I början på 1990-talet gjordes en omfattande renovering varefter skolan haft grundskoleelever i årskurs 1-6.

Första lekskolan

Den första lekskolan på Gotlands landsbygd öppnades i Hogrän skola den 25 januari 1967. De höll till i det mindre klassrummet på skolans nedervåning.

I mars 1980 flyttade förskolan till nya lokaler.

Våren 2003 tillkom även en byggnad för det som idag benämns förskola. Efterhand som förskolan växte togs utrymmen i bruk vilka tidigare användes av förskoleklass och fritidshem.

Skolverksamheten omfattade så småningom endast ett trettiotal barn i de sex årskurserna och regionen beslöt lägga ner skolan 2012.

Skolgård och trädgård

Runt den f d lärarbostaden har fastigheten karaktär av park med stora lövträd och en del äldre fruktträd. I fastighetens nordöstra hörn finns lekanläggningar mm och söder om denna en bollplan.

Mellan bastun och lekskolan finns en nyanlagd trojaborg.

Längst i söder parkeringsplats. Stor och rymlig skolgård.