Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornfynd Ganthem

Järnåldersgård

En välbevarad gårdsmiljö från äldre järnålder. l anslutning till gården finns de sannolika lämningarna av en fornborg av låglandstyp vilket antyder att gården möjligen har ett ursprung i en bo­sättning inom området från förromersk järnålder.


Gardese fornborg

På en höjd öster om den i dag utdikade Stormyr finns en fornborg, omgiven av en 3-5 meter bred och intill en meter hög vall av i huvudsak gråstenar.

Utanför vallen finns i nordöst en 2-3 meter bred och nära 0,4 meter djup vallgrav.

På insidan av vallen i norr finns fyra gravar.