Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ganthem kyrka

Ganthems kyrka är murad av natursten och består av långhus med lägre, smalare absidkor, västtorn samt sakristia i norr.

Kyrkan härstammar till största delen från romansk tid. De äldsta murarna återfinns i absidkoret, som härstammar från 1100-talets senare hälft.

Långhuset

Under 1200-talets förra hälft tillkom det tvåskeppiga långhuset och tornet. Långhusets östgavel byggdes väster om korets västvägg, på så vis tillkom den dubbla triumfbågen.

Sakristian tillfogades 1930.

Exteriören

Exteriören präglas av det höga tornet med kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar samt åttkantig spira.

Kyrkan har rundbågiga fönsteröppningar på södra sidan, varav det västra (ovanför sydportalen) är ursprungligt. Rundbågsportaler finns i tornets västmur och i långhusets respektive korets sydmur.

Interiören

Kyrkorummet täcks av fyra kryssvalv, uppburna av en mittkolonn. En så kallad ljudkruka finns inmurad i korvalvets topp.

Kalkmålningar från 1400-talet pryder långhusets väggar. Passionsfrisen på norra sidan har aldrig varit överkalkad, vilket är ovanligt. Övriga målningar framtogs 1967.

Senare tiders åtgärder innefattar ny bänkinredning och läktare (nu borttagen) 1882, samt restaurering 1966-1967 efter förslag av domkyrkoarkitekten Eiler Græbe.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.