Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Ganthem

Ganthem tillhör den kategori socknar på Gotland där kyrkans närmaste omgivande bebyggelsemiljö förändrats mycket lite.

Kyrkan flankeras av en klockargård eller prästgård vilka ofta genom ett tillskott av skolbyggnad på kyrkans mark under 1800-talet eller början av 1900-talet erhållit sin nuvarande bebyggelsemiljö.

Ganthem har heller inte utvecklat något nytt bebyggelsecentrum på annan plats i socknen.

Visuellt ligger tyngdpunkten i bebyggelsen kring de större gårdarna medan kyrkan förefaller bortglömd. Det gäller inte minst då nu uppvuxna skolträdgårdens träd skymmer kyrkan från vägen när man färdas från väster.