Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda kyrka

Garde kyrka, en av Gotlands äldsta och mest intressanta, omgärdas av en kyrkogårdsmur med fyra medeltida stigluckor, en i varje väderstreck, varav den västra tjänstgjort som sockenbod.

Vid utgrävningar 1968 påträffades stolphål, vilktet tyder på att här funnits en tidigare träkyrka.

Den nuvarande västtornskyrkan, där koret är högre än långhuset, murades i etapper under medeltidens tidigare del.

Långhusets västra del med tornet härstammar från en romansk kyrka med absidkor (takstol från omkring 1140 finns bevarad, liksom ursprungliga murade stenbänkar).

Tornet påbyggdes under 1200-talet och fick då sin nuvarande höjd.

1300-talets slut

Under 1300-talets andra fjärdedel uppfördes det nuvarande gotiska koret med nordlig sakristia.

Planer för ett likaledes större långhus och torn utfördes aldrig, utan koret sammanfogades med det romanska långhuset genom tunnare, provisoriska murar.

Exteriör

Kyrkan har vitputsade fasader. Långhus och kor täcks av branta sadeltak.

Karakteristiskt för exteriören är tornets höga spira och kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar. Samt korets rikt utformade perspektivportal.

Långhuset har enklare rundbågsportaler och små rundbågiga fönsteröppningar.

Interiör

Invändigt täcks långhusets västparti av ett plant trätak, vilket i den östra delen övergår i ett högre tredingstak.

Koret, avskilt genom en spetsig triumfbåge, får sitt ljus från ett spetsbågsfönster i östmuren och kröns av ett stjärnvalv.

1963-1970 restaurerades kyrkan efter förslag av arkitekt Karl Erik Hjalmarsson.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.