Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Garda

Digerrojr

Längs gränsen mellan Garda och Lau socknar finns ett flertal fornlämningar från bronsåldern i form av rösen, skeppssättningar och stensättningar.

Järnåldersgårdar

Två perifert beläg­na järnåldersgårdar bestående av husgrunder, gravar, odlings­ytor och stensträngar. Den östra gården torde ha varit kontinuerligt brukad fram i medeltid då den ödelades. Platsen går under namnet Alstäde eller Al städar.

Området berör även Alskog socken.

Ödegårdar

I norra delen av Garda socken finns resterna av två gårdar från äldre järnålder. Marknamnet Alstäde (antecknat i äldre kartmaterial) tillsammans med bland annat stenskodda stolphål pekar på sannolikhe­ten av att någon, eller båda, gårdarna har varit i bruk fram i yngre järnålder/medeltid.