Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägminne Gothem

Från Gothems kyrka och i cirkel (bland annat längs gårdarna Suderbys, Jusarve, Fjärdinge, Tummungs, Hinser, Gajrvide och Kyrkbinge) finns en medeltida ringväg.

Vägens sträckning är relativt oförändrad med undantag av en sträcka söder om Tummungs där vägen rätats ut.

Innanför vägsträckningen är marken idag uppodlad och mycket lite finns kvar av forntida bebyggelse och odling.

Liksom flera andra ringvägar har den en mittväg som går i nord-sydlig riktning.