Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prästgården 1:73 (Byggnadsminne)

Den välbevarade prästgården från 1700-talet med uthusbyggnader ligger i direkt anslutning till Havdhem kyrka.

Anläggningen är uppdelad i en storgård och en lillgård och platsen har fungerat som kyrkligt centrum för trakten sedan medeltid.

År 1763 revs den gamla manbyggnaden och ersattes av en ny. De övriga äldre uthusen har synbarligen stått klar till 1800-talets andra hälft, då de dömdes ut vid en ekonomisk besiktning varefter de revs. Efterhand ersattes de av nya ekonomibyggnader.

Manbyggnaden

Manbyggnaden är uppförd i kalk- och sandsten i två våningar. Byggnaden  hör till största av denna typ på ön. Den karakteriseras av kompakthet och slutenhet förenat med symmetri i fasaderna samt hög takresning med sadeltak.

Om- och tillbyggnader

Byggnaden har genomgått flertalet ombyggnationer men har i övrigt en välbevarad intakt exteriör. Flygelbyggnaden av kalksten i en våning, uppfördes 1869. Den byggdes ut under 1800-talets slut och innehöll då brygghus, hönshus, svinhus och avträde.

Ladugården

Ladugården i kalksten uppfördes 1880 efter att flera utdömda uthus rivits och inreddes med sammansatta funktioner för prästgårdens behov enligt då gällande praxis.

Trädgård

En trädgård med fyrkantiga kvarter med fruktträd i hörnen anlades sannolikt under 1700-talets andra hälft. På 1860-talet planterades ett stort bestånd av ädla lövträd, varav en del är bevarade. Lillgården med dess byggnader är omgiven av staket och stentunar som även separerar lillgården från storgårdens väsensskilda uthus.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-05-29.