Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Magnuse 2:1 Skola

Skolfastigheten ligger omedelbart norr om Gothems kyrka.

Skolbyggnaden ligger i stort sett i mitten av den ganska stora skoltomten och vänder framsidan mot väster. 1898 byggdes den äldsta delen, som senare har byggts till med flera huskroppar.

Väster om skolan en förrådsbyggnad/garage.

Sydväst om skolan finns en före detta lärarbostad.

Öster om skolan är mark avsatt för lek med olika lekanordningar