Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Grötlingbo

Skeppssättning

Gotlands sydligaste skeppssättning belägen i gles tallskog . 19 m lång och 4,5 m bred. Relingsstenarna är 0,1 - 1,0 m höga, med fallande höjd och tjocklek mot mitten.

Järnåldersgårdar med åkersystem

Inom området finns lämningarna av sanno­likt 2 gårdar från äldre järnålder. Området berör även Näs socken.

Viktigt bosättningsområde

Ett område med lämningar av en kontinuerlig bosättning från bronsålder till mitten av första årtusendet e Kr. Området är delvis väl hävdat och mycket illustrativt och utgör ett av öns viktigaste och värdefullas­te fornlämningsmiljöer.

Bosättningar från yngre bronsålder

Den cent­rala delen av Grötlingbo socken innehåller talrika lämningar av ett ursprungligen mycket omfattande bosättningsområde från tiden yngre bronsålder- äldre järnålder.

Sliprännor och slipytor i block

Ett område med ett stort antal stenblock med sliprän­nor och slipytor.

Kattlunds medeltida gård

Bebyggelsen utgörs av mangårdsbyggnad, ladugård, bodar och avträdeshus. Mangårdsbyggnaden är byggd i sten och har de­lar från medeltid, 1700- och 1800-tal. Övriga byggnader är förhållandevis sena, med undantag av delar av ladugården som är från medeltiden.


Gotlands största gravfält

Med över 2000 kända och karterade gravar är detta sannolikt Gotlands största gravfält. Gravfältet har varit i bruk under en tid av ca 1000 år, från omkring Kr f till ca 1050 e Kr. Undersökningar av gravfältet har företagits vid flera tillfällen.

Sammanlagt har till våra dagar, till följd av olika exploateringar, ett par hundra gravar undersökts. Dessa undersökningar har givit ett ovanligt rikt och betydelsefullt artsfaktamaterial, speci­ellt vad gäller vikingatiden.