Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grötlingbo: Prästgården 1:4 (Byggnadsminne)

Grötlingbo prästgårds huvudbyggnad, av sandsten i två våningar, härstammar till sina äldsta delar från medeltiden.

Kring 1760 genomfördes en stor ombyggnad, då prästgården erhöll sitt nuvarande utseende med påbyggd övervåning.

Även under 1900-talet har ett flertal ombyggnader genomförts.

I anslutning till huvudbyggnaden finns en fristående kalkstensflygel. Här fanns tidigare ett brygghus med bakugn, härstammande från 1700-talet. Sin nuvarande volym och utformning erhöll huset cirka 1890 då en bostadsdel byggdes i söder och taket höjdes.

Flygeln genomgick en exteriör restaurering 1993.

Ekonomibyggnader

Väster om flygeln ligger ekonomibyggnaderna bestående av ladugård med tröskvandring och svinhus av kalksten, delvis från 1800-talet men därefter tillbyggt i flera omgångar, bland annat 1890.

Ladugårdens spetsiga fönster är karateristiska för schweitzerstilen i lantmannabyggnader under 1800-talets senare del. Dessutom finns ett trämagasin från 1932 och ett lider med avträde samt en likvagnsbod i kalksten från sekelskiftet 1900.

Trädgården

Prästgårdens trädgård med ett åldrigt trädbestånd är, liksom nämnda anläggningar, omgärdad av stentunar. Anläggningen är uppdelad i en storgård och en lillgård och har sedan medeltid fungerat som kyrkligt centrum för trakten.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-239-97