Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grötlingbo: Viges 1:2, 2:1 (Byggnadsminne)

Viges gårdarna ligger idylliskt i ett ålderdomligt, småskaligt jordbrukslandskap med små åkrar ängesmarker, beteshagar, och öppna strandmarker, beteshagar och öppna strandmarker, allt inramat av gråstensvastar.

Viges 1:2 har en välbevarad huvudbyggnad i sten, stående på en källare med originalsnickerier och unikt ekspåntak under nuvarande sinusplåt från stenhusepokens sista skede, vid 1800-talets slut.

Snickarglädje

På framsidan finns en stor öppen snickarglädjeveranda framför huvudentrén. En stor del av källargolvet är täckt med fint tuktad flis. Flygeln är ett stenhus i parstugeform, även smedjan/snickarboden är av sten under plåttak. Intill smedjans gavel står ett trepipigt hemlighus i sten under oregelbundet takfall, det korta främre takfallet har spån medan det bakre har långa flis av radtyp på enkelt faltak.

Säregen ladugård

Den säregna ladugården tillhör öns största och är påfallande lik Kattlunds medeltida ladugård. Byggnaden ter sig mycket ålderdomlig med sina två våningar höga, fönsterlösa murar. Intill ladan är fogat ett tröskhus med spåntak från 1800-talets slut.

Grishuset, i sten med slevad puts och oregelbundet takfall belagt med undermurat tegel resp radtäckt flis, härstammar troligen från 1700-talets slut. Byggnaden har både fram- och baksidesingångar.

Trädgården

Trädgården består av fruktträd, bärbuskar och perenna växter. Ett markant inslag om våren är Gotlands förmodligen största bestånd av snöklockor.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-08-14. Dnr 221-206-99