Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Prästgården 1:26-27 (Byggnadsminne)

Prästgårdsmiljön i Hablingbo med ett relativt öppet grönområde av parkkaraktär utgör en väl sammansatt helhet som är präglad av tidstypiska, för Gotland karaktäristiska byggnader.

Manbyggnaden uppfördes 1759-60, möjligen på gammal grundval.

Prästgården är byggd av sten i två våningar och dess kompakta byggnadskropps släta, enkelt utformade fasader med gavlar utan takutsprång och högrest tak, utgör ett ypperligt exempel på det gotländska byggnadsskicket under 1700-talets mitt.

Uthus

Brygghuset är uppfört i sten väster om huvudbyggnaden troligen 1869. Det är sammanbyggt med det år 1810 uppförda visthuset av kalksten med kött-, fisk- och mangelbod och ett småkreaturshus.

1810 tillkom även uthuslängan, även den i kalksten och innehållande småkreaturshus och avträde.

Ladugården och tiondeladan

Ladugården bestod tidigare av tre byggnader på andra sidan vägen. Av dessa har Sliteladan, från 1875, samt den 1822 uppförda "tiondeladan" bevarats till våra dagar.

Den senare är sannolikt den enda bevarade tiondeladan på Gotland.

Vissa av byggnaderna har renoverats under 1990-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-05-29. Dnr 221-3053-97

Flistak:

Ett brygghus och en visthusbod har taken lagda med flis.

Bodlängan har varit flistäckt men har idag tegel och plåt som taktäckningsmaterial.