Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo Kyrka

Hablingbo kyrka är en av Gotlands största kyrkor. Den är uppförd av tuktad sandsten, har ett tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor, västtorn, samt en sakristia på korets nordsida.

Ingångar finns på tornets västsida, långhusets nord- respektive sydsida samt på korets södra sida.

Tornet

Tornet från omkring 1200 är lämnat efter romansk äldre kyrka. Vid 1300-talets mitt byggdes det gotiska långhuset och koret. Tornet kröns av en enkel pyramidformig huv, sannolikt lik den ursprungliga romanska, och har kolonnettförsedda ljudgluggar, en på varje sida.

Sakristian uppfördes 1730. Koret är vitputsat, medan långhus och torn har frilagda murytor.

Långhuset

Långhuset och det lägre koret täcks av sadeltak. Långhuset har två spetsbågiga fönsteröppningar i söder, koret har ett spetsbågigt sydfönster och ett tre-kopplat fönster i öster.

Den norra portalen anses vara ett av landets märkligaste monument från romansk tid. Sydportalernas huggna omfattningar är troligen från 1300-talet.

Altaret

Altaruppsatsen av sandsten är utförd av bildhuggaren Peter van Eghen och hans son Gert van Eghen 1643. Predikstolen från 1600-talets slut är möjligen tillverkad av Visbysnickaren Jochim Sterling.
 

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret.