Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Hablingbo

Vid 1700-talets ingång låg kyrkan och prästgården centralt i socknens bördigaste jordbruksbygd.

Gården Bosarve ligger så nära att den tillsammans med byggnaderna tillhörig kyrkan  bildar ett litet bycentrum.

De flesta av sockens gårdar, varav många var medelstora, låg spridda söder om kyrkan.

Fram mot slutet av 1800-talet hade ett tiotal nya fastigheter bebyggts vid kyrkan och kring de två näraliggande vägkorsen.

Bebyggelsens framväxt

Skolan har etablerats väster om prästgården. Därefter går utvecklingen långsamt men ett par fastigheter väster om skolan och ytterligare två vid korset väster om vägen upp mot Mickels bebyggs under 1900-talet.