Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kattlunds 1:26(Byggnadsminne)

Kattlunds gård är bäst bevarade medeltida gårdsmiljö.

Gårdens förste till namnet kände ägare var Botulf Kattlund vilken år 1412 tjänstgjorde som domare i Eke ting. På dennes sigill uppträder för första gången Kattlunds bomärke.

Gården fortsatte att vara i olika tingsdomares ägo ända fram till 1600-talets slut.
 

Delar av den stenbyggda manbyggnaden uppfördes troligen redan under 1200-talet. Senare tillkom en utbyggnad i söder, vilken gav huset en vinkelformad grundplan.

Två hushåll

Under 1600-talets slut delades byggnaden för att ge plats åt två hushåll och det äldre stenhuset övergavs som bostad. Från 1700-talets slut och framåt genomgick huvudbyggnaden diverse tillbyggnader och förändringar och den medeltida delen sattes åter i bruk.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnaderna utgörs av ladugård, bodar, smedja och avträdeshus i sten, huvudsakligen uppförda långt senare än den medeltida delen av huvudbyggnaden.

Den stora ladugårdslängan tilldrar sig det största intresset och består av flera delar vilka tillkommit vid skilda tider och för olika ändamål, de äldsta har medeltida ursprung. De synliga riändarna skyddas mot röta dels genom utskjutande stenflisor och dels genom lådliknande höljen av bräder.

Avträdet

I norra gårdsmuren finns ett avträde av synnerligen primitiv beskaffenhet. Det består av en framtill öppen nisch med baksida av sandstenshällar och sits av trä. På östra sidan av samma gårdsmur finns rester av ytterligare en dylik bekvämlighetsinrättning.

Under 1920-talet förvärvades fastigheten av Föreningen Gotlands Fornvänner.

Tillhörde tidigare Kattlunds

Utanför själva gårdstomten ägde parten ytterligare några byggnader. Sålunda har en väderkvarn av sten cirka 120 m öster om gården tillhört Kattlunds. Den ägs nu av granngården Uddvide.

De fiskebodar vid Fluntinge, Sles och Austarbod fiskelägen, i vilka gården ägt delar, är nu alla försvunna.

Cirka 140 m sydost om Kattlunds manbyggnad ligger en ruinkulle, som innehåller resterna av en fyrsidig gårdskastal. Den är av medeltida ursprung. Ännu i slutet av 1700-talet skall den ha varit tre våningar hög med välvda rum och minst 4 alnar tjocka murar.

KÄLLOR: Länsmuseet på Gotlands hemsida, 2006-02-09, http://www.gotmus.i.se/museigard/kattlund/manbyggningen.htm Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se