Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Follingbo: Gerete 1:11

Skolbygganden i Follingbo är sannolikt uppförd på 1880-talet. det är en traditionell skolbyggnad från den tiden, som sedan byggts till flera gånger.

SKolhuset är ursprungligen en 1½-plans kalkstensbyggnad under ett brant tegelklätt sadeltak.

Fastigheten ligger omedelbart väster om väg 143 och mitt emot avtagsvägen mot Follingbo kyrka. Skolbyggnaden ligger i tomtens mitt, något närmare en mindre väg i öster.

Nordost om huvudbyggnaden finns en större uthusbyggnad.

Området är relativt öppet med en före detta fruktträdgård i nordväst och i sydväst mindre lövträd och några barrträd.

Här finns också en gammal dansbana.Eftersom huset under en lång tid har tjänat som danslokal är interiören starkt förändrad liksom i viss mån den södra delen exteriört.

Skolan lades ner i mitten av 1960-talet.