Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prästgården 1:5 Ferdinand Pettersson mekaniska verkstad (Byggnadsminne)

Fastighetens nio byggnader är uppförda i resvirke, förutom den gamla manbyggnaden vilken har bulstomme. De är alla täckta med liggande panel och försedda med papp- eller spåntak. Väggarnas paneler är faluröda, utom manbyggningens som är blå. Snickerierna är ockragula.

Verkstaden uppfördes i två etapper och innehåller fullständigt snickeri-, smides- och verkstadsmekaniska enheter, jämte kontor samt lagerutrymmen och ett mindre bostadsrum på vinden.

Maskinhus

Maskinhuset innehåller bland annat en av Sveriges äldsta och största dieslar i gångbart skick. Dessa byggnader genomgick en restaurering 1986-1987.

Såghus

Intill maskinhuset finns ett såghus innehållande sågverk med kap, spånt, hyvel, spånsåg samt kvarn med tre stenar.

Dushus

Norr om maskinhuset ligger ett dushus som även tjänat som föreningslokal. Bredvid dushuset står en mindre lackeringsbod. Ett komplicerat kraftöverföringssystem med remdrift förbinder de olika byggnaderna.

Stall och garage

Bakom såghuset finns ett stall och garage för besökande. Till anläggningen hör även den äldre bostaden en parstuga med köks- och brygghusbakbygge.

Till denna hör en ladugård för en mindre kreatursbesättning. Vid vägen står ett litet pumphus för bränsle.

Spjäl- och slanstaket omger delvis verkstaden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1987-12-07. Dnr 11.392-1229-87