Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prästgården 1:19

Eksta prästgård består av huvudbyggnad, garage, vedbod och två ladugårdar uppfört mellan 1770 och 1940.

Den befintliga manbyggnaden ersatte på 1770-talet en äldre stenbyggnad som stod på samma plats.

I den befintliga manbyggnadens nedre partier finns kvar medeltida murar.

Den äldre typen av små gårdsbyggnader med olika funktioner ersattes efterhand med större stenbyggnader.

På 1770-talet byggdes den sydvästra flygeln vilken på 1840-talet flankerades av en ny flygel som inreddes med drängstuga, hantverks- och köttbod.

Trädgården

I början av 1800-talet anlade prosten Gustav Kolmodin en rutnätsformig trädgård som då var en av de största trädgårdarna.

Sporge länga och Eksta länga

En stallbyggnad i kalksten "Sproge länga" uppfördes som ersättning för en äldre ladugård 1878 öster om manbyggnaden. I vinkel mot denna uppfördes ladugården "Eksta länga" i kalksten mellan åren 1885-1890.

I samband med en genomgripande ombyggnad i huvudbyggnaden 1883 uppfördes ett lusthus i trädgården.

Vedbod och garage

Under 1920-talet byggdes en vedbod öster om manbyggnaden på 1920-talet. Mellan denna och manbyggnaden uppfördes ett garage 1939.

1943 revs flygelbyggnaderna och garaget byggdes ut med tvättstuga som på 1990-talet byggdes om till personalutrymme.

Prästgården ligger direkt söder om Eksta kyrka.