Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolan Ekeby

1847 byggde Ekeby och Barlingbo en gemensam skola. 1911 uppförde Ekeby en egen skola.

Denna nya skola i Ekeby är en för en småskola vanlig byggnadstyp uppförd med trästomme som en 1½-plans parstuga.

Fastigheten, som sedan 1991 är privatägd, ligger strax söder om Ekeby kyrka.

Mellan fastigheten och kyrkan finns en stor grusplan som används som parkeringsplats. I östra delen av denna plan ligger Ekeby sockenmagasin som flyttats dit från en plats på kyrkogården.

I öster ligger ett delvis igenvuxet änge som längre åt söder övergår i det hävdade Mangsarveänget.

Söder om fastigheten en avstyckad lärarbostad. I väster väg.

Den före detta skoltomten är i princip en ordinär villaträdgård med gräsmattor och enstaka träd.