Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eke: By 1:1 (Byggnadsminne)

By är en ensamgård belägen i ett öppet jordbrukslandskap i sockens östra del.

Gårdsmiljön är stor gårdsmiljö med många ursprungliga byggnader.

Byggnaderna är uppförda i sten under 1700- och 1800-talen och ligger tämligen tätt tillsammans. De ger med sina relativt slutna yttersidor ett borgliknande intryck.

Öppningarna mellan byggnaderna är slutna av ovanligt höga gårdsmurar. Gårdsinfarten är genom norra ladugårdens portlider med portar i den yttre karmen.

En allé leder fram till gården.

Manbyggnad

Den rosafärgade manbyggnaden, i parstugeform under tegeltak är uppförd 1771. Dess övervåning tillkom ca 1850.

Två stycken tätt stående flyglar, i två låga våningar under tegeltak, härstammar från 1700-talet. Den södra flygeln har parstugeform medan den norra har oregelbunden rumsplacering i ojämna plan.

Ladugård och tröskhus

Till gården hör även två ladugårdslängor under faltak med vardera ett portlider. Till södra längan är tillfogat ett tröskhus.

Källa: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län. 1987-12-07. Dnr 11.392-1230-87