Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Språkutveckling

Varje lärare en svensklärare - en devis som är högst aktuell. Elevers språkutveckling är helt avgörande för hur man kan lyckas i olika skolämnen.

 

Språkutveckling är något vi arbetar med i alla ämnen. Det finns ett flertal modeller som används dels i undervisningen och även i pedagogiska diskussioner, t ex cirkelmodellen och Skriva sig till lärande (STL).

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser.

Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet
Fokus ligger främst på textens innehåll. Det kan vara att samla information om något – samtala, läsa och anteckna.

Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren
Vad är texttypens syfte? Vilken struktur?

Fas 3 – Skriva gemensam text
Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.

Fas 4 – Skriva individuell text
Eleverna har fått kunskap om hur och kan därför börja träna på att omsätta på egen hand.

Att skriva sig till läsning (ASL)

ASL är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån det faktum att det är lättare för 4-7-åringar att skriva än att läsa.

Skriva sig till lärande (STL)

Under flera års tid har Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund vid Örebro Universitet forskat på modellen Skriva sig till lärandes effekter. Resultaten visar att elever som arbetat enligt modellen når målen i matematik och svenska för årskurs 3 i högre grad än både de som arbetet ostrukturerat med teknik och de som arbetat helt analogt.