Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Burs: Prästgården 1:11

Burs prästgårds byggnader bildar en sluten enhet med tätt placerade hus.

Huvudbyggnaden i sten uppfördes i två etapper under 1700-talet, troligen på medeltida grund. Vid 1800-talets mitt försågs huset med en hög salsvåning med dubbla vindar under tegeltak.

Den södra flygeln av sten under tegeltak med både gavel- och långsidesingång tillkom troligen i början av 1800-talet.

Den norra flygeln, ett högt reveterat bulhus, uppfördes i Lau under 1700-talets senare del och flyttades till sitt nuvarande läge 1824 av dåvarande prosten Laurin.

Bakom norra flygeln står ett hemlighus i sten under tegeltak från 1800-talet.

På tomtens norra del står ett stort brygghus, även detta från 1800-talet.

Lillgården

Lillgårdens byggnader ligger i en vacker kuperad trädgård med köks- och fruktträdgård som bland annat hyser stora valnötsträd.

Lillgården är omgiven av staket och gårdsmurar med vackra trädgrindar.

Storgården

Storgårdens byggnader med slutna vitkalkade stenväggar och stora spåntak bildar en förtätad atmosfär.

Byggnaderna är ungefär jämnåriga och härstammar troligen alla från 1700-talet. De är mycket stabilt uppförda och har kraftiga dragband med ankarträn samt ålderdomliga vindögon, vilket skänker en speciell karaktär.

Tak och bular

De ursprungliga agtaken ersattes med spåntak vid 1800-talets slut, då även väggarna höjdes något till dagens nivå.

I alla husen finns stympade mitt- och sidsulekonstruktioner bevarade, vilka numera bildar bärande element i mellanväggar av bulkonstruktion.

Strax öster om södra ladugårdslängan finns en ålderdomlig, sluten vagnbod med brant faltak.

Byggnaderna utgör tillsammans en enhetlig bebyggelsemiljö enligt 1700- och 1800-talens bebyggelseideal.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-04-01. Dnr 221-1005-92