Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Mojner 1:8, Othem: Enholmen 1:1 Försvarsanläggningar (Byggnadsminne)

Batterierna på Enholmen och Batteri Mojner blev statliga byggnadsminnen 1935.

Marken vid Boge Mojner 1:8 är sedan 1969 i kommunal ägo och ingår således inte i det statliga byggnadsminnet.

Batterierna på Enholmen

Batterierna på Enholmen uppfördes 1854-1858 i bågform av finhuggen kalksten. Batterierna var i första hand tänkta att fungera som en någorlunda tryggad tillflyktsort för svenska fartyg.

På Enholmen finns även lämningar av Karlssvärds skans som började uppföras 1657 och 1712 hade två bastioner uppförts.

1876 drogs den militära bevakningen in och 1905 lades fästningen ner.

Batteri Mojner

Batteri Mojner uppfördes i huggen sten 1904 i Boge. Byggnaden övergavs innan andra världskriget. Vidare finns en kalkugn samt en smedja av sten från 1700-talets mitt.

 

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se