Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Aner 3:2 Vattenkvarn (Byggnadsminne)

Aner vattenkvarn är belägen invid Anerån i Boge, nära utloppet i Bogeviken. Den är den ena av Gotlands två kvarvarande vattenkvarnar som fortfarande används till malning.

Kvarnen är byggd under 1800-talets andra hälft, i resvirke och bulteknik i två våningar under faltak och är försedd med ett sex meter högt vattenhjul.

Delar av byggnaden härrör från en tidigare kvarnbyggnad. Den intilliggande skogshagen är delvis stängslad med bandtun. 

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-3927-02