Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Vike 1:32 Vike minnesgård (Byggnadsminne)

Vike Minnesgård flyttades i samband med laga skifte 1828. Merparten av bebyggelsen har sannolikt tillkommit under 1830-talet.

Ett andra laga skifte genomfördes 1879. Vid detta tillfälle fanns merparten av byggnaderna inritade på kartan.

Fastigheten utgörs av gårdsbebyggelsen samt ett markområde söder om bebyggelsen ned till havet.

Närmast gården ligger ett stycke gammal ängsmark, som stiftelsen Vike Minnesgård hävdar på traditionellt vis.

Lillgård och storgård

Lillgård och storgård avgränsas med en putsad stenmur med brädtak. På storgården ligger ladugården med tröskvandring, vagnsbod med mera. Ladugårdsbyggnaderna är uppförda i skiftesverk under agtak och faltak.

Ladugården är äldre än 1830-tal och har flyttats till sin nuvarande plats. Den består av flera sammanbyggda delar med olika ålder.

På storgården i anslutning till lillgården ligger en köttbod uppförd i bulteknik under ett faltak. I anslutning till storgården finns också en humle- och örtagård.

Lillgårdens byggnader utgörs av manbyggnaden, som är en parstuga i sten under ett faltak byggd 1833. Här finns också en flygelbyggnad i sten och reveterat trä under faltak.

Smedja

Söder om gårdsmiljön, på betryggande avstånd från gårdens övriga byggnader, ligger smedjan även den är en skiftesverksbyggnad under ett faltak. Smedjan har byggts om under senare tid. Vid stranden ligger en strandbod.


Byggnadsminne.