Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Akebäck kyrka

Akebäcks kyrka är en välbevarad romansk anläggning av putsad kalksten.

Långhuset, koret och absiden uppfördes under 1100-talets senare hälft. Vid 1200-talets mitt uppfördes det kraftiga tornet i väster med rundbågiga tegeldekorerade och kolonnettförsedda ljudgluggar.

Något senare gavs långhuset en modernare resning genom att nocken höjdes och takvinkeln därigenom ökades.

Exteriör

Sakristian byggdes till vid långhusets norra sida 1931-1932. Kyrkans huvudingång utgörs av en romansk portal med huggen omfattning i tornets sydfasad. En liten romansk sydportal finns också i koret. Långhusets tidigare sydportal flyttades vid tornets uppförande till dettas nordsida, men har senare murats igen.

Interiör

Den enkla interiören präglas av den enhetliga inredningen från 1600-talets slut och 1700-talets början. 

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.