Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delaktighet

Delaktighet är ett stort område som omfattar - och ska genomsyra - alla delar av socialtjänstens stöd till individer och grupper. Oavsett om det gäller barn och unga, äldre, personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller personer med någon forma av beroende är delaktighet en viktig byggsten.

Delaktighet handlar om att

  • stärka den enskildes ställning och verksamhetens kvalitet.
  • personer som får insatser ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv och vardag.
  • den enskilde ska kunna påverka hur beslutade insatser genomförs.


Exempel: Brukarmedverkan på träffpunkterna

På Gotland finns tre träffpunkter för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Vi vill erbjuda en verksamhet med aktiviteter som bygger på vad besökarna vill ha och inte på vad personalen tror att besökarna vill ha.

Vi bortsåg från skillnaden mellan besökare och personal och genomförde gemensamma planeringsdagar. Vi ville att det här skulle vara som på vilken arbetsplats som helst utifrån tanken att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det är så vi skapar en trevlig och välfungerande mötesplats.

Resultatet blev ett innehåll på träffpunkterna som i högre grad än tidigare utarbetats av besökare och personal tillsammans. När man börjar arbeta med delaktighet på det här sättet uppstår positiva följdeffekter som att man börjar diskutera värdegrund, om hur man tar emot nya människor. Man skapar en känsla av att man gör någonting tillsammans snarare än att man följer ett färdigt program. Resultatet, aktiviteterna, är inte det viktiga utan snarare hur man gemensamt arbetat.

Brukarmedverkan på träffpunkterna deltog som ett bidrag till Förnyelsepriset 2016.

 

Exempel: Ökat inflytande för barn och unga

Barn upplever ofta att de inte blir hörda eller tagna
på allvar när de möter socialtjänsten. Vi kände att vi måste bli bättre på att tillvarata barnens synpunkter och erfarenheter.

För att öka delaktigheten och kunna mäta graden av förändring har vi infört nya arbetsmodeller och verktyg. Med hjälp av intervjuer och seminarier kan vi fånga konkreta förslag på hur verksamheten ska utvecklas. Via standardiserade enkätformulär mäter vi upplevelsen av livssituationen i början av ett samtal
och i slutet av behandlingen.

Numera tillfrågas alltid barnen var de vill att samtalen ska äga rum. Hela tiden pratar vi med barnen om varför barnet har kontakt med socialtjänsten för att göra sammanhanget begripligt så att de förstår vad som händer.

Enkätformulären i familjebehandlingen har bidragit till att följa upp och utvärdera samtal, möten och insatser på ett systematiskt och åldersanpassat sätt. Det har givit oss ett verktyg för att kvalitetssäkra den insats som ges.

Ökat inflytande för barn och unga deltog som ett bidrag till Förnyelsepriset 2016.