Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tilläggsbelopp för barn och elever med extra ordinära behov av särskilt stöd

 

 

I förarbetena till Skollagen (prop 2008(2009:171, Offentliga bidrag på lika villkor) står

”Tilläggsbelopp är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan också vara fråga om elever som har stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.”

Syftet med tilläggsbelopp är att säkerställa att barn och elever behandlas lika vid bedömning av tilläggsbelopp.

Inför ansökan och beslut krävs att barnets/elevens stödbehov klarläggs och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för.

För fristående huvudmän är Regionen inte skyldig att lämna bidrag för barn/elever som är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen.

Nedan länkar till riktlinjermed mer information om kriterier och ansökningsförfarande och blanketter för ansökan.
Ansökan ska lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen i Region Gotland. OBS! Ansökan kan bara göras av rektor/ förskolechef eller huvudman för fristående verksamhet.

Överklagan
Överklagan av beslut om tilläggsbelopp kan bara göras av fristående verksamhet. Information om överklagande finns på ansökningsblankettens  sid 4.

Utbetalning
Utbetalning av tilläggsbelopp sker 1gång/år.
Om ett barn eller en elev ändrar sin folkbokföringsadress eller byter/slutar i verksamheten ska detta omgående meddelas till nämndsekreteraren.

Uppföljning
 

  • Resultatet av vidtagna åtgärder skall följas upp senast 15 juni.
  • Vid uppföljningen ska den som erhållit tilläggsbelopp redogöra för vilka åtgärder och insatser som har vidtagits samt hur dessa har bidragit till barnets/elevens möjligheter till kunskapsutveckling.
  • Redovisning sker på anvisad blankett.