Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vite rorj

400 meter sydväst om kyrkan finns en omfattande miljö med flera stora bronsåldersrösen av imponerande storlek.

I anslutning till flera av rösena förekommer mindre stensättningar och resta stenar.

Vid röset Vite rojr finns ett gråstensblock med skålgropar.