Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga Bendes 1.33 mfl. Vikingatida gård och fiskeläge

Området innehåller en ödegård, fiskelägen, fiskebodar och båtlämningar. Centralt finns ett övergivet åkerområde, markerat av stenvallar, terrasser och röjningsrösen.

 

Söder och norr om åkerområdet är två gravfält, sannolikt från yngre järnåldern vilka tillsammans med de uppräknade lämningarna sannolikt utgör resterna av en gård från vikingatiden.

Förutom fiskeläget från medeltiden finns ett flertal övergivna lägen av vilka ett par är från sen tid.

Totalt sju husgrunder är registrerade vilka i sin storlek och konstruktion överensstämmer med de motsvarande husgrunderna vid Bandlundeviken i Burs och vid ”båthusen i Kräklingbo.