Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Langbjenne S:26 K Fiskeläge

I den östra änden av Ljugarns hamn ligger Langbjenne fiskeläge med 12 bodar i två rader på var sida om Bodgatan.

Langbjenne fiskeläge är gammalt men de flesta bodarna är byggda efter hamnens tillkomst 1932-1933.

En skiftesverksbod av äldre datum samt en bod och ett båthus från sekelskiftet 1900 är bevarade.

Flera bodar har försvunnit under det sista kvartalet av 1900-talet.