Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre kyrka

Kyrkan av putsad kalksten är en av Gotlands minsta.

Ardre kyrka har ett romanskt torn från omkring 1200 i väster. För att nå över långhusets taknock bär tornet en hög spira som inrymmer klockvåningen och försetts med ljudgluggar och ett litet skärmtak. Huven är från 1902, men ersatte en likartad föregångare.

Portaler, kor och långhus.

Långhuset och koret uppfördes samtidigt, omkring 1250. Sakristian uppfördes 1801 och byggdes om 1900- 1902.

Tornet har en liten och enkel romansk portal i väster. Koret har en liten romansk portal från omkring 1200 med skulpterade kapitäl, vilken överflyttats från en äldre kyrka till vilken tornet uppfördes.

Långhuset har två gotiska portaler, en med högt gavelfält i söder och en enklare i norr. I det inre täcks koret, långhuset och ringkammaren av vardera ett tältvalv.

Restaurering

Den välbevarade ljusdunkla men färgrika interiören präglas helt av en restaurering 1900-1902, efter ritningar av arkitekten Axel Herman Hägg. Från denna härrör vägg- och valvmålningarna samt bänkinredningen, som länkar samman nygotiska inslag med motiv lånade från predikstolen från 1600-talets förra hälft.

Skultpurer

Av medeltida träskulpturer finns ett triumfkrucifix från 1200-talets mitt, en madonnabild från omkring 1500 och ett altarretabel från 1300-talets början.

Fönster

I korets tre-fönstergrupp finns glasmålningar. Tre av de målade rutorna är medeltida, från omkring 1300, de övriga utfördes av Carl Wilhelm Pettersson 1901.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.