Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Odlingslandskapet: Ardre

Russvätar i Ardre upptar 169 hektar ohävdad ängs- och hagmark.

Ardre präglas av ett småskaligt åkerlandskap med hedbeten i väster och öppen lövskogsbeväxt mark i sydost.

I östra delen av området ligger två de två klintsystemen Petsarve klint och Kaupungs klint med mager hällmark. Vid Mullvalds och söder om kyrkan finns hävdade ängen.

Russvätar

Hällmarkerna vid Russvätar har grunda sänkor som är vattenfyllda förutom en kort torrperiod under högsommaren. Vegetationszoneringen är mycket tydlig.

Omgivningarna runt Russvätar intas av vresig kalkhälltallskog med torrängs- och alvarvegetation i fältskiktet. Vid den västra av vätarna finns den rikaste lokalen för gotlandssippan, en variant av backsippa som bara finns på Gotland.

Betesmarker

Tio naturliga betesmarker ingår i området. Bland dessa kan nämnas en välhävdad sötvattensstrandäng i kanten av en agmyr.

Russvätar som upptar 169 hektar i ängs- och hagmarksinventeringen är helt ohävdat. Mullvalds äng om två hektar är ett värdefullt och välhävdat änge.