Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardres historia

Gunfjauns kapell är en av de mest kända fornmiljöerna i Ardre socken. Här går också att avläsa den gotländska historien från stenålder till 1800-talets utdikningar och laga skifte.

Fynd av stenyxor och flinta i områdets centrala delar visar att området nyttjats som resursområde redan under stenålder.

 

En skärvstenshög och ett större antal malstenar vittnar om att bygden bör ha brukats åtminstone från yngre bronsålder.

 

I och i anslutning till den centrala odlingsbygden ligger rester av tre gårdar från äldre järnålder.

 

I socknen är fem medeltida bebyggelselämningar kända, förutom kyrkan och den medeltida kyrkoruinen Gunfjauns kapell. Kapellet kan ha fungerat som gudstjänstlokal för en medeltida marknadsplats öster om ruinen vid Kaupungs klint, något som namnet på klinten (kaupa = köpa) antyder.

 

Från nedgångsperioden under 1500- och 1600-talet är två ödegårdar kända i Ardre.

 

Vid 1600-talets mitt fanns 13 gårdar i socknen, alla skattehemman. Ingen av gårdarna var då uppdelad i parter. Ojämförligt störst av dem alla var Bringsarve med 24 tunnland åker och 32 mansslätt ängsmark.

 

Skattläggningskartan från 1700-talets början visar på små åkrar samlade i nära anslutning till bebyggelsen, därnäst en stor andel ängsmark och ungefär lika mycket hagmark. Bebyggelselägena är ännu i dag till stor del desamma som omkring år 1700. Detsamma gäller också vägnätet i bygdens centrala del. Nästan alla åkrar som odlades år 1700 brukas än i dag.

 

I samband med laga skiftet på 1800-talet utökades åkerarealen väsentligt. Flera enskilda åkertegar sammanfördes till större enheter och en stor del av ängsmarken och även en del hagmark lades under plogen. Myrar i området, som till exempel Visne myr, dikades ut och omvandlades till åker. Även en del nyodling i utmarker förekom.

 

Under 1800-talet och 1900-talets början tillkom ett flertal småfastigheter främst i anslutning till vägar i områdets utkanter.

 

Under 1900-talet har åkerarealen utökats framför allt i den nordöstra delen av socknen.