Kontakt

Harald Gröttvik
Projektledare kajbygge
Telefon: 0498- 26 91 30
E-post: harald.grottvik@gotland.se

Anders Flodman
Projektledare brobygge
Telefon: 0498-26 92 90
E-post: anders.flodman@gotland.se

Mats Jansson
Projektledare exportmognad och besöksnäring, samarbete med näringslivet
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Tove Turesson
Projektkommunikatör
Telefon: 0498-26 98 04
E-post: tove.turesson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Båtar i arbete med Gotlands kryssningskaj

Tidplan

Den nya kryssningskajen invigdes 29 april 2018. Den övergripande tidplanen som sattes för projektet har hållits på det stora hela och kajen var klar som utlovat.

Bakgrund: Region Gotland och CMP enades 2014 om ett långsiktigt samarbetsavtal. Avtalet skrivs under av båda parter den 15 december 2014. Parallellt med förhandlingarna gick den tekniska planeringen vidare. En detaljplaneprocess gjordes och under senhösten 2014 genomfördes en marinarkeologisk undersökning utan att några betydande fynd gjordes.

Byggprojektet

2015:
Upphandling av totalentreprenör för kajbygget genomförs under första halvåret 2015. Beslut togs 24 juni. Under andra halvåret 2015 börjar systemhandlingar tas fram och geotekniska undersökningar görs.

2016:
Februari: Etablering och arbeten med omdragning av bräddavlopps- och dagvattenledning är påbörjade.
Ett område vid godsterminalen har stängslats in då detta är en byggarbetsplats.

Mars: Muddring är påbörjad. 29 februari påbörjade M/S Camilla Höj sitt arbete.

Våren: Bygge av vågbrytare och utfyllnad av nytt landområde, landfäste för kryssningskajen. Camilla Höj fick sällskap av den större Mjölner och tillsammans muddrar de plats för kajen.

Sommar: Arbetet med vågbrytaren fortsätter. Grusbäddarna som de kommande betongelementen ska placeras på färdigställs.

Höst: Färdigbyggda betongelement placeras i den muddrade rännan. Elementen kommer på pråm från Polen och lyfts på plats med hjälp av kranen Samson. Arbetet med vågbrytaren fortsätter. Landområdet och betongelementen säkras.

2017:
Bygget av kajen fortsätter. Kranen Samson kommer tillbaka till Visby och monterar prefabricerade däckelement. Kajen färdigställs. En utjämningsbassäng för
avloppsvatten placeras.

Nu byggs också terminalbyggnaden och anslutningen till Visbys reningsverk för att kunna ta emot fartygens avloppsvatten.

2018:
Under våren slutförs bygget och när kryssningssäsongen inleds angör de första fartygen Gotlands nya kryssningsterminal.